Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o zamiarze prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-Zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023 poz.1852 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych. Umowa na odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szamocin z nieruchomości niezamieszkałych, zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu.

W związku z powyższym wyznacza się termin nie krótszy niż 60 dni, na złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, bądź na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu gminnego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona na podstawie tego oświadczenia.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy oraz dowody uiszczenia opłaty, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy wraz z dowodami uiszczania opłat, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

W związku z powyższym informuję, że w przypadku chęci wystąpienia z gminnego systemu oświadczenie należy złożyć do dnia 31.12.2023 r.

Załączniki :

Informacja o zamiarze prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

Oświadczenie.pdf

 

 

 

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 256