Ułatwienia dostępu

Skip to main content

OGŁOSZENIE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

stypendia szkolne w roku szkolnym 2013/2014

W Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie w pok. Nr 5 przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne). Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2013r. do 15 września 2013r. W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2013r.

1. Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

2. Podstawą otrzymania stypendium jest:

 • Miesięczny dochód – 456 zł netto (za miesiąc sierpień) na jedną osobę w rodzinie

3. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • odcinek oddziału emerytalno/rentowego dokumentujący wysokość pobranej emerytury/renty świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • zaświadczenia o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń (dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, świadczenie/zasiłek pielęgnacyjny, MGOPS zasiłek stały, zasiłek okresowy),
 • wyrok w sprawie o alimenty lub zaświadczenie komornika, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowód wpłaty
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa  w ha przeliczeniowych.

4. Informacje dodatkowe

 • W Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie oraz na stronie internetowej dostępny jest katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

 • Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być  imienne na wnioskodawcę.
 • W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanegostypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. Reszta kwoty przechodzi na kolejny miesiąc.

 • W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne będą od 19 sierpnia 2013r. w pokoju Nr 5, Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie.

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w pokoju Nr 5, Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

1. Podręczniki

2. Zeszyty

3. Słowniki

4. Encyklopedie

5. Atlasy

6. Tablice matematyczne

7. Lektury szkolne

8. Tornister, (plecak szkolny)

9. Obuwie sportowe na W-F

10. Strój galowy (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula)

11. Strój na W-F

12. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry,

kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki,

długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma

klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina,

modelina, itp.)

13. Biurko, krzesło do biurka

14. Sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe edukacyjne

15. Pomoce naukowe

16. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych,

sportowych, itp.)

17. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”

18. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.

19. Zwrot kosztów dojazdu do szkół

20. Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 4750