Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja w sprawie składania wniosków z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2013/2014

Burmistrz  Miasta i Gminy w Szamocinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2013 r. w Urzędzie MiG Szamocin (pokój nr 5 ).

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej w roku 2013/2014 należy dostarczyć do dnia 10 września 2013 r. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  uzależnionych od kontynuowania nauki w szkole.

Inne informacje :

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli :

  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
  • egzekucja jest bezskuteczna (co potwierdza zaświadczenie od komornika sądowego lub informacja z sądu okręgowego)

W trakcie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona nie może otrzymywać alimentów od dłużnika alimentacyjnego ani od komornika sądowego .

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 4051