WŁAŚCICIELE NBIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

dot. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje, iż  Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwałą NR XXVIII/268/14  z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Szamocin, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, postanowiła o przejęciu przez Gminę Szamocin z dniem 1 maja 2014r. obowiązku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. W związku  z powyższym właściciele w/w nieruchomości  do dnia 30 kwietnia 2014r. obowiązani są do złożenia pierwszych deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta  i Gminy Szamocin. Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć nieruchomość na  której nie zamieszkują mieszkańcy a są  na niej wytwarzane  odpady komunalne w wyniku przebywania  ludzi, np. biura, urzędy, sklepy, przedsiębiorstwa, restauracje, bary, hotele, pensjonaty, banki, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury i sportu, siedziby ochotniczych  straży pożarnych, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, szpitale, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, cmentarze oraz inne nieruchomości o podobnym charakterze. Zgodnie z uchwałą NR XXVIII/269/14 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wysokość stawek za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej kształtuje się następująco:

1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności  120 l - w wysokości 13 zł,

b) pojemnik o pojemności  240 l - w wysokości  26 zł,

c) pojemnik o pojemności  1100 l - w wysokości  120  zł.

2.  Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności  120 l- w wysokości  19  zł,

b) pojemnik o pojemności  240 l- w wysokości  39 zł,

c) pojemnik o pojemności  1100 l- w wysokości 180 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników oraz ustalonej stawki za pojemnik o określonej pojemności x częstotliwość wywozu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciele nieruchomości obowiązani są  wnosić raz na miesiąc bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.