"CZYSTE POWIETRZE”

Dnia 12 lipca 2019r. Gmina Szamocin podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Porozumienie to dotyczyło programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ponadto ustala zasady wspólnej realizacji Programu na terenie Gminy w celu obsługi Wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Do zadań Gminy będzie należało:

  • przygotowanie wniosków spełniających wymagania określonych w programie,

  • pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,

  • weryfikacja tych wniosków,

  • przekazywanie do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia weryfikacji przez Gminę,

  • zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika Gminy.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Gminy jest Bartosz Goliński nr tel. 724-505-914 lub 695-169-588

Poniżej wykaz danych niezbędnych do przygotowania wniosku.