• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Inwestycje w gminie

„ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Topolowa  w Szamocinie”

Długość drogi 524  m

Szerokość  drogi 4 m

Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 3/2022 z dnia 05.04.2022 r. oraz umową nr 396/2022 z dnia 01.08.2022 r. z zadania jednorocznego pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

całkowity koszt zrealizowanego zadania -888 921,00 zł

kwota  uzyskanej dotacji z budżetu Województwa  Wielkopolskiego  196 900,00 zł 

 • Kliknięć: 113

PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD ULICY PARKOWEJ W SZAMOCINIE DO GRANICY Z GMINĄ MARGONIN

Trwają prace polegające na przebudowie ścieżki rowerowej o długości 2342,40 m i szerokości 2,50 m na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonawcą zadania jest firma PROJBUD Drogownictwo sp. z o.o. ul. Jagiellońska 1 z siedzibą w Bydgoszczy.

Ścieżka dofinansowana jest z Funduszu Obywatelskiego w kwocie 200 000,00 zł

Całkowita wartość zadania wyniesie: 824 464,97 zł

 

 

 • Kliknięć: 247

Montaż lamp oświetlenia drogowego z panelami fotowoltaicznymi we wsi Szamoty. W ramach zamówienia zamontowano 10 opraw oświetleniowych zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. Całkowita wartość zadania wyniosła 69 864,00 zł brutto.

 

 • Kliknięć: 278

 • Kliknięć: 639

Przedsięwzięcie pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania wody w Szamocinie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

                Z radością informujemy, że Gmina Szamocin otrzymała pomoc finansową, że środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania wody w Szamocinie”. W dniu 11.12.2020 r. zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę NR 10287/U/400/47/2020. W ramach umowy Gminie Szamocin przyznano pomoc w formie pożyczki umarzalnej w wysokości 15% od kwoty 186 000,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,64 kW składającą się 136 szt. paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na gruncie (96 szt.) i dachu Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie (40 szt.). Realizacja inwestycji przyczyni się do mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz pozwoli częściowo uniezależnić się od cen prądu, które są znaczącym czynnikiem kosztotwórczym wpływającym na cenę wody. Przedmiotowa instalacja pozwoli pokryć około 1/3 zapotrzebowania na prąd Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie.

Link do strony internetowej Funduszu www.wfosgw.poznan.pl

 • Kliknięć: 588

 • Kliknięć: 568
Boisko do mini streetballa z piłkochwytami i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego.
Miejsce użytkowania – targowisko Szamocin.
Beneficjentem zadania jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “7 Ryb”.
 • Kliknięć: 730

 • Kliknięć: 839

PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY SZAMOCIN

Przebudowa dróg gminnych polegała na zmianie istniejących nawierzchni żwirowych na nawierzchnię o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym: Konsorcjum firm: PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz sp. z o.. sp.k. ul. Jagiellońska1 Bydgoszcz – lider Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” sp. zo.o. ul. Kościuszki 27 Bydgoszcz -członek.

Część nr 1 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskowie ” o długości 390,80 m

Wartość zadania wyniosła: 343.768,64 zł


Część nr 2 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Heliodorowie ” o długości 268,90 m

Wartość zadania wyniosła: 180.416,52 zł

Przebudowa dróg gminnych w Heliodorowie i Laskowie została zrealizowana dzięki wsparciu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 211600,00 zł zgodnie z umową nr 3/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. oraz zgodnie z umową nr 389/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. z zadania jednorocznego pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych .

 • Kliknięć: 917

BUDYNEK „MAŁEJ SZKOŁY” W NOWYM OBLICZU

 

Dnia 10 lipca podpisano umowę na realizację projektu pt.: „Rozbudowa i przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie” dla operacji typu „Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Udało się pozyskać kwotę 2 834 807,98 zł ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 85 % wartości całego zadania. Obiekt pełnić będzie nowa funkcję społeczną w wymiarze kultury, integracji i edukacji, po przez utworzenie w nim Centrum Integracji Środowiskowej.

 • Kliknięć: 854

 • Kliknięć: 896