• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Lasy

Zapraszamy Państwa w okolice Szamocina (powiat chodzieski), do krainy czystych jezior i pięknych lasów. Jeśli szukasz ciszy i spokoju, obcowania z przyrodą, lubisz wędkować, jeździć rowerem, spacerować, polować w "bezkrwawych łowach" lub w innej formie, spewnością nie zawiedziemy. Miejscowe lasy są rajem dla myśliwych i grzybiarzy. W zlokalizowanych na naszym terenie dwóch obwodach łowieckich można zapolować na dziki, jelenie, sarny, daniele, lisy. Są też borsuki, jenoty i wiele innej, drobnej zwierzyny. Zachęcając do przyjazdu na nasze tereny grzybiarzy, należy wspomnieć o korzystnym klimacie, gdyż sezon dla grzybiarzy to późne lato i jesień, a we wrześniu i październiku występuje tu korzystna pogoda.

 

Lasami opiekuje sie Nadleśnictwo Podanin, jakie są walory krajobrazowe Nadleśnictwa ?. Nadleśnictwo należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, położone jest w dorzeczu Odry na terenie zlewni rzek: Warty i Noteci. Ma różnorodną rzeźbę terenu, ukształtowaną w czwartorzędzie przez lodowiec oraz późniejsze procesy zachodzące po ustąpieniu lodowca. Te uwarunkowania sprawiły, że na terenie nadleśnictwa jest 26 jezior, których łączna powierzchnia wynosi ponad 600 hektarów. Jest tutaj także obszar krajobrazu chronionego, jest nim "Dolina Noteci" teren, (północną granicę gminy wytycza Noteć, szeroką kilkukilometrową część pradoliny zajmują płaskie jak stół łąki. Dalej od rzeki pojawiają się pagórkowate tereny, które sprawiają wrażenie rzeźby przedgórskiej, charakterystycznej dla tzw. Szwajcarii Chodzieskiej, przyp.autora),


na którym bezpośrednio położone jest Miasto Szamocin. Na tym terenie, dominują krajobrazy łąkowo-polne i leśno-łąkowe. Dla celów turystyki zmotoryzowanej urządzono na terenech leśnych nadleśnictwa - 14 miejsc postoju i oznakowano 10 ścieżek rowerowych o łącznej długości 163,5 km. Duży wkład w propagowaniu walorów turystycznych gminy Szamocin, wniósł autor eseju krajoznawczego Andrzej Kruszyna "Pieszo, rowerem i samochodem po Szamocinie i okolicy", opisane są w nim szlaki turystyczne, historia, warunki geograficzne; to sprawia, że jest dobrym przewodnikiem turystycznym po szlakach regionu i gwarantuje, że wpełni zapoznają się Państwo z turystycznymi atrakcjami okolic.

 

W podmokłych drzewostanach, w pobliżu łąk, spotkać można łosie. Dno dolinne Noteci porastają łąki z zasługującą na uwagę różnorodnością ptactwa (115 gatunków). Występują tu np. bączek [ptak ] bąk [ptak ] błotniak łąkowy [ptak ] błotniak stawowy [ptak ] bocian biały [ptak ] bóbr europejski [ssak] czerwończyk fioletek [bezkręgowiec ] derkacz [ptak ] dubelt [ptak ] dzięcioł czarny [ptak ] gąsiorek [ptak ] jarzębatka [ptak ] kania czarna [ptak ] kania ruda [ptak ] kropiatka [ptak ] łątka turzycowa* [bezkręgowiec ] ortolan [ptak ] podróżniczek [ptak ] rybitwa czarna [ptak ] świergotek polny [ptak ] wydra [ssak] zielonka [ptak ] zimorodek [ptak ], kulik, czajka, a nawet żuraw. Są to także tereny orła bielika, który gniazduje w sąsiedztwie „Cygańskich Dołów”.

 

 

Przyrodnicze atrakcje

Jeziora położone w bezpośredniej bliskości Szamocina są miejscem gniazdowania i przebywania wielu gatunków ptaków wodnych. O atrakcyjności lasów świadczą już wspomniane gniazda orła bielika, daniele od ponad 100 lat są ozdobą tutejszych terenów łowieckich, a od 30 lat prowadzi się ich odłów w celu zasiedlania łowisk w kraju i za granicą. Ponadto, realizuje się program reintrodukcji bobra. W sumie ochroną objęto 250 ha lasów, stanowiących ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

 

 

Ale na terenie nadleśnictwa występują też starodrzewia wspaniałych buków i dębów. W sumie w okolicznych lasach znajdziemy aż 50 pomników przyrody. Najciekawsze drzewa to lipa drobnolistna z licznymi konarami i o obwodzie 710 cm oraz platan klonolistny o obwodzie 449 cm. Pomnikami przyrody są też całe grupy drzew na obszarze chronionego krajobrazu wspomnianej "Doliny Noteci" i północnej granicy gminy, łącznie 330 drzew, ochronie prawnej podlegają liczne gatunki grzybów, porostów i mszaków, roślin naczyniowych oraz zwierząt, ścisłą ochroną objęte są tak rzadkie rośliny, jak: jarząb brekinia, lilia złotogłów, widłaki, kosaciec, barwinek pospolity. W lasach nadleśnictwa przeważają drzewostany sosnowe z udziałem dęba, brzozy i świerka. Szczególnie piękne są buczyny w leśnictwie Karczewnik, pokrywające wzniesienia moreny czołowej Wysoczyzny Chodzieskiej na powierzchni 186 ha ze szczytem Gontyniec (191,5 m. n.p.m.). Stanowią one jeden z najpiękniejszych krajobrazów „Szwajcarii Chodzieskiej”.

 

 

Konferencja "Natura 2000"

Szamocin był gospodarzem konferencji poświęconej przedstawieniu wyników prac nad projektem planu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego". Projekt planu ochrony przedstawiony w Szamocinie przez panią Alicję Kiczyńską z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, jest opartych na zapisach zawartych w dwóch podstawowych dyrektywach UE: Dyrektywy Siedliskowej, na której opiera się koncepcja sieci Natura 2000 oraz Dyrektywy Ptasiej o ochronie dziko żyjących ptaków. Role gospodarzy pełnili szamocińscy samorządowcy: Burmistrz Eugeniusz Kucner, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bogdan Bembnista, Andrzej Piętka - z-ca burmistrza, (teren gminy Szamocin pokrywa się ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk "Dolina Noteci", i Obszarem Chronionego Krajobrazu "Dolina Noteci"). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 samorządów wchodzących w granice planowanej ostoi, oraz właściwych Nadleśnictw.

 • Kliknięć: 16196