Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Aktualności

Strefa artykułów

Zapoznaj się z materiałami, które dla Ciebie przygotowaliśmy.
17 lipiec 2024

Bon energetyczny 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje:

od 1 sierpnia do 30 września 2024r. będzie można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
(Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

Kryteria dochodowe uprawniające do bonu energetycznego

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych , których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

  • 2.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1.  300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2.  400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3.  500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4.  600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1.    600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2.    800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3.    1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4.    1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można składać:

  1. osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin w godz. 7.00- 15.00
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Szamocin
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP oraz mObywatel

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

WNIOSEK DO POBRANIA: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Forma rozstrzygnięcia

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga:

• odmowa przyznania bonu energetycznego;

• korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;

• uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;

• rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, ma on możliwość odebrania od organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu. 

Ważne

Informujemy, że w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2023r. tj. nie później niż do 23 września 2024 r., nie będzie możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie możliwości rozpatrzyć wniosku o przyznanie bonu energetycznego, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. Wnioski te będą rozpatrywane po opublikowaniu wymienionego obwieszczenia, co dla wniosków złożonych w sierpniu br. może oznaczać przedłużenie terminu ich rozpatrzenia.